ÚZEMNÍ STUDIE ONDŘEJOV

Autor: Pavel Hnilička, Lucie Cutáková

Klient: Obec Ondřejov

Řešené území: 5,3 ha

Projekt: 2014

Schváleno: 2014

 

Zadání na územní studii lokality Ondřejov - Větrná vzešlo z požadavku obce Ondřejov, která chce rozvíjet tuto lokalitu koncepčně. Doposud je území v územním plánu vyznačeno jako zastavitelné, avšak bez prostorové koncepce členění ulic. Hlavním obsahem územní studie je vymezení veřejných prostranství a stavebních pozemků na stávajících lánových plužinách, které ubíhají od jádra obce směrem dolů k Seradovskému potoku.
 

Páteř řešeného území tvoří ulice Větrná vedoucí po návrší nad jádrem vesnice. Navrhujeme ji jako návesní ulici doplněnou stromořadím. Domy stojí na hranicích parcel, stejně jako tomu tradičně bývalo na vesnicích. Od ní se terén svažuje k jihu, k centru. Tato část je již částečně zastavěna, vznikly zde nové cesty jako nutné příjezdy k domům, v návrhu je dostavujeme, abychom vytvořili ulice.

Na severním svahu směrem k Seradovskému potoku rozvíjíme síť ulic v maximální možné návaznosti na stávající prostranství. To má význam pro orientaci a prostupnost území. Té také přispívá návrh pěších propojení s okolní krajinou.