ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA DOBŘICHOVICE

Autoři: Pavel Hnilička, Daniela Šteflová, Jana Kafková, Lucie Leňo Cutáková
Klient: Obec Dobřichovice
Doprava: ing. Josef Filip
Městské inženýrstvíing. Petr Hrdlička
Přírodní podmínky: ing. Jan Dřevíkovský
Řešené území: 10,91 km2
Počet obyvatel: 3 488

Hlavní ideu územního plánu lze shrnout do pěti základních témat:

1.Město na řece s vilovou zástavbou

Dobřichovice jsou charakteristické svou polohou na řece Berounce a vilovou zástavbou. Územní plán navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí. Pravidla a prostorové regulativy jsou stanovena tak, aby byl zachován a rozvíjen jejich jedinečný charakter.

2.Ochrana volné krajiny

V
zhledem k poloze Dobřichovic v pražské aglomeraci je v nezastavitelném území kladen důraz na rekreační potenciál. Územní plán navrhuje místa, kde je vhodné propojit obytné oblasti s okolní přírodou a umožnit pěší prostupy do přilehlých lesů či otevřené krajiny.

3.Rozvoj směrem dovnitř města v rámci daných hranic

V návrhu je snaha maximálně zachovat současnou rozlohu sídla, hranice je pouze na několika málo místech mírně adjustována za účelem dosažení kompaktního tvaru sídla. Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města.

4. Podpora a rozvoj veřejných prostranství

V územním plánu je podpořeno stávající centrum, dále vznik nového centra v oblasti nádraží. Územní plán navrhuje proměnit ulice Pražskou a Tyršovu na městské obchodní třídy, podél ulic doplnit veřejnou vybavenost, chodníky a stromořadí tak, aby se na těchto prostranstvích chodec cítil bezpečně, příjemně a intenzivněji je využíval.

5.Možnost práce v místě bydliště

Územní plán nastavuje způsob využití budov tak, aby se v přiměřené míře umožnila práce v místě bydliště a Dobřichovice se neproměnily v lokalitu pro pouhé bydlení zcela závislou na Praze. Pro vyvážený rozvoj města nastavuje územní plán podmínky pro rozvoj obchodu a služeb a drobné výroby, která nenaruší převažující obytný charakter území.