REGULAČNÍ PLÁN CENTRA ŘÍČAN

Autoři: Pavel Hnilička, Daniela Šteflová, Petr Cuchý
Objednatel:
město Říčany
Doprava:
Ing. Pavel Kraus
Městské inženýrství:
Ing. Jitka Thomasová
Návrh: 
2009
Velikost řešeného území:
27,72 ha

Řešené území je klíčovým prostorem Říčan, urbanisticky významným pro obraz města. Původní velkorysý středověký tvar náměstí je dodnes velice dobře čitelný a je jednou z nejcennějších kvalit města nejen pro Říčany samotné, ale i pro širší okolí. Navrhujeme chránit urbánní strukturu včetně hodnotných staveb (kostel, faru, zříceniny hradu, školu, oblast Podskalí a Podhradí) a části území zvýšené ekologické hodnoty: Říčanský potok včetně jeho nivy a Mlýnský rybník.

R
egulační plán ovšem nesmí být z principu pouze ochranářský, ale musí stanovit pravidla pro novou výstavbu, která je pro oživení území žádoucí. Regulační plán nesmí město konzervovat do dnešní podoby, jež je pouze mezníkem v jeho bohatém vývoji. Budoucí rozvoj centra Říčan by měl novou výstavbou obraz města zlepšovat a zkvalitňovat. Regulační plán řeší jednotlivá veřejná prostranství jako soubor navzájem propojených trojdimenzionálních prostor s odlišnými charaktery. Jejich utváření je dáno uličním profilem, tj. návrhem veřejného území, a zároveň pravidly pro území soukromé.

Regulační plán vymezuje hranici mezi veřejnými a soukromými prostory. Veřejné nezastavitelné prostory tvoří ulice, náměstí a městské parky. Soukromé zastavitelné prostory tvoří bloky, jež jsou ohraničené uliční čárou. Dále stanovuje stavební čáru jako rozhraní vymezující podmínky zastavění území v rámci bloku a určující pro každý blok nepřekročitelnou hranici zastavění. V souladu se způsobem zastavění území bloku se rozlišují tři typy stavebních čar: uzavřená, otevřená a volná.

další info:
www.ricansko.info veřejná presentace