HUSTOTA A EKONOMIKA MĚST

Hustota a ekonomika měst, 2018

Autorský tým: Tomáš Hudeček, Martin Dlouhý, Pavel Hnilička, Lucie Leňo Cutáková, Michal Leňo

ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Pavel Hnilička architekti s.r.o.

Sběr a zpracování dat: Josef Vaně, Radomír Paulus, Vašek Přibyl, Veronika Sávová,
Monika Pávová, Mgr. Matěj Soukup (zpracování v GIS)
Redakční úprava: Ing. arch. Lucie Leňo Cutáková, Ing. arch. Michal Leňo
Fotografie: Ester Havlová
Grafická úprava: Martin Odehnal
Česká korektura: PhDr. Nataša Machačová
Výzkumný tým v návrhu grantu tvoří:
ČVUT: Tomáš Hudeček, Lenka Švecová, Martin Dlouhý
IPR Praha: Ondřej Boháč, Roman Koucký
Pavel Hnilička architekti, s. r. o.: Pavel Hnilička
Recenzenti: doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prof. Ing. arch. Jan Jehlík, doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
 
Kniha Hustota a ekonomika měst srovnává na konkrétních příkladech souvislost mezi hustotou osídlení a náklady na veřejnou infrastrukturu. Cílem publikace bylo vytvořit podklad pro kvalifikované rozhodování odpovědné samosprávy o rozvoji svého území. Další využití jistě nalezne odpovědná státní správa a urbanisté. Organicky rostlá, bloková, smíšená či modernistická zástavba není rozdílná jen z pohledu urbanistické struktury, nýbrž i z pohledu ekonomického a samozřejmě i sociálního. Výzkum srovnává z různých úhlů pohledu celkem sedm struktur, které jsou charakteristické odlišným množstvím veřejných prostranství, parků, počtu obyvatel, výměry komunikací, chodníků a další infrastruktury. Výzkum ukazuje, že vyšší hustota obyvatel přináší sice vyšší náklady na plochu, ale v přepočtu na obyvatele znamená pro město nemalé úspory. Zásadním zjištěním je, že tento vztah není lineární a zakřivuje se okolo hustoty 100 obyvatel na hektar, která bývá označována jako udržitelný model městka krátkých vzdáleností. Kniha vznikla jako výsledek spolupráce širokého autorského týmu složeného z expertů Institutu plánování a rozvoje, architektů, a ekonomů, který úspěšně získal a následně realizoval grant podpořený grantovou agenturou TAČR (č. 03000280). Příklady jednotlivých typů zástavby v hlavním městě Praze bylo možné zpracovat díky velmi podrobným a kvalitním datům Institutu plánování a rozvoje.

odkaz pdf...